มหกรรมสุขภาพดี วิถีกาฬสินธุ์

ที่มา : ดวงใจ หงษ์จันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์


มหกรรมสุขภาพดี วิถีกาฬสินธุ์ thaihealth


จังหวัด กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมสุขภาพดี วิถีกาฬสินธุ์ และ KICK OFF โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี วาระจังหวัด ปี 2560 มุ่งเน้นขับเคลื่อนบูรณาการทุกภาคส่วนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเป็นกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข


เร็วๆ นี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสุขภาพดี วิถีกาฬสินธุ์" และ KICK OFF โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2560 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานกับทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายมุ่งสู่เป็นเมืองแห่งความสุข หรือ Kalasin Happiness Model โดยผู้ร่วมงานได้แสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานร่วมกันประกาศวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าจะรวมพลังดูแลผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า ทุกชุมชนอาหารปลอดภัย และเป็นชุมชนสะอาด สดใส ไร้ขยะ และมอบโล่รางวัลอำเภอต้นแบบ ตำบลต้นแบบ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ประจำปี 2559 ระดับดีเยี่ยม ระดับดี


นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวกาฬสินธุ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานบูรณาการขับเคลื่อนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ด้านคนดี ทุกพื้นที่ปลอดเหล้าในงานศพ ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุครบทุกตำบล ด้านสุขภาพดี มีสุขศาลาครบทุกชุมชน/หมู่บ้าน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแล และด้านรายได้ดี ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ตั้งเป้าหมายร่วมกัน มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาแบบประชารัฐ เป็นการทำงานประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายคือ ต้องการให้ชาวกาฬสินธุ์มีความสุข รายได้ดี

Shares:
QR Code :
QR Code