มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนัก 5 แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน เด็กบันดาลใจ เพื่อเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ เวทีเสวนา และกิจกรรมมากมาย เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนสู่สังคม ฟื้นฟูพลังทางบวกให้เด็กและเยาวชน สร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่คิดได้คิดเป็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/eH0dIb
หรือ http://goo.gl/eT4NCP

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ