มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค thaihealth


เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค – ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มแผนงานระบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน สสส. ได้ขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค เพื่อหนุนเสริมให้เกิดพื้นที่และระบบสื่อสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมผลักดันนโยบายท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีเวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค – ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U 


การประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค – ภาคเหนือในครั้งนี้ มีความคืบหน้าโดยการนำเสนอผลหลังจากการจัดวงย่อยในพื้นที่นำร่องในครั้งนี้เป็นการนำเสนอและร่วมระดมความคิดเห็นกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและ 4 พื้นที่นำร่อง คือ ชุมชนคลองแม่ข่า ,กศน.แจ่งหัวริน ,ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และฝายพญาคำ ในเรื่องแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อน การออกแบบกิจกรรมโดยชุมชน สร้างกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการสื่อสารสาธารณะและการหนุนเสริมที่ยั่งยืน รวมไปถึงแนวทางการออกแบบพื้นที่กลาง พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่การเรียนรู้ เลือกสรรออกแบบ "พื้นที่ฟื้นใจ๋เมือง" เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เติมแรงบันดาลใจของทุกคน 

Shares:
QR Code :
QR Code