มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 13-14 พ.ย. นี้

 

 

 

มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์

 

13-14 พฤศจิกายน 2552

ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 

08.0009.00 น.                        – ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

09.0009.15 น.                        – การแสดงของเด็ก ชุด เด็กผู้เติบโต

– นำเสนอ วีดีทัศน์เส้นทางสื่อเพื่อเด็ก

09.1509.40 น.                        พิธีเปิดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

– กล่าวรายงาน โดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์

   ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

– กล่าวเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายธีระ สลักเพชร)

09.40 – 10.30 น.                         ปาฐกถา ปฎิรูปประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชน      

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

10.30    – 12.00 น.                     เสวนา พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์โดย

– รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์

   (ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส.)

– อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์

   (สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

– นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพร

   (ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม)

ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

– ดำเนินการเสวนาโดย คุณโสภิต  หวังวิวัฒนา

   (ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย )

12.0012.30 น.                        เปิดอภิปราย

12.3013.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดตั้งโต๊ะ)

13.3016.30 น.                        การสัมมนาห้องย่อยเชิงนโยบายสื่อเพื่อเด็ก และเยาวชน

                                                            หัวข้อที่ 1: กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ฝันที่เป็นจริงของเด็ก??”

                                                            หัวข้อที่ 2: เปิดพื้นที่ของเด็กในสื่อภาคประชาชน

                                                            หัวข้อที่ 3: กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สู่หลักสูตรการศึกษา

                                                            หัวข้อที่ 4: ความเป็นไปได้: การก่อเกิดองค์กรผู้บริโภคสื่อ

 

หมายเหตุ: อาหารว่างช่วงบ่ายเวลา 15.00 น.

 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 

08.0009.00 น.                        ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

09.0009.30 น.                        สรุปภาพรวมสาระและข้อเสนอแนะจากเวทีนโยบายของวันที่ 13 พ.ย. 2552

09.3012.00 น.                        สัมมนาห้องย่อยแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นค้นหากลไกการทำงาน

หัวข้อที่ 1: จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

หัวข้อที่ 2: เปิดพื้นที่รายการทีวีดีดี เพื่อเด็กปฐมวัย

หัวข้อที่ 3: ค้นหา หนังสือสามัญประจำบ้าน

หัวข้อที่ 4: เกี่ยวก้อยร้อยเรียงสื่อทางเลือกเพื่อเด็ก

หัวข้อที่ 5: รวมพลัง นักข่าวพลเมืองเด็ก

หัวข้อที่ 6: พื้นที่สร้างสรรค์

12.0013.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดตั้งโต๊ะ)

13.0014.00 น.                        เวทีนำเสนอข้อสรุปจากการประชุมห้องย่อย และระดมความคิดเห็น

เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และวาระการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย

14.0014.15 น.                        พิธีมอบรางวัลสื่อส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งปี 2552

14.15 – 15.30 น.                         เวทีสานพลัง สานฝันกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

-วิดิทัศน์สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

-ผู้แทนเครือข่ายฯนำเสนอผลการประชุม

-ผู้แทนภาคนโยบายให้ข้อคิดเห็น โดย

                                                อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม *

                                                ผู้แทนคณะกรรมการสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์

                                                ผู้แทนคณะกรรมการการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                                                ผู้แทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

                                                ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ

ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

                                   

15.3016.00 น.                        ทุกภาคส่วนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชน

 

หมายเหตุ :         * อยู่ระหว่างการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

 

 

 

update 04-11-52

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

Shares:
QR Code :
QR Code