มหกรรมลานโพธิ์…พุทธชยันตี

ในวาระพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถือเป็นวาระมหามงคลที่ชาวไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะได้เริ่มต้นเรียนรู้และศึกษาธรรมที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาคีองค์กรชาวพุทธ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ใช้โอกาสนี้จัดงาน ภายใต้แนวคิดเทศกาลพุทธลีลา ชื่องานว่า “มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า” ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค.นี้ ณ ห้องรอยัลสยามพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มหกรรมลานโพธิ์...พุทธชยันตี

เทศกาลพุทธลีลา สื่อความหมายถึงลีลาท่าทีของชาวพุทธ ผู้ใฝ่รู้และตื่นตัวปฏิบัติเพื่อการบรรลุซึ่งความเบิกบาน สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ ในลักษณะของงานวัดในรูปแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ลองปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีองค์กรชาวพุทธกว่า 100 กลุ่มองค์กร ในรูปแบบที่คิดค้นพัฒนา ทั้งนิทรรศการ การแสดง บรรยาย ดู ชม ฟัง ทดลองปฏิบัติ ทำสมาธิภาวนา และธรรมนันทนาการต่างๆ

กิจกรรมหลักๆ ของมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า มีแนวคิดการจัดงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือความรู้ทางด้านหลักธรรม กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติภาวนา กิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญทาน และส่งเสริมความสนใจไฝ่ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

มหกรรมลานโพธิ์...พุทธชยันตี

ไฮไลต์ที่สำคัญสำหรับด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ นิทรรศการ ชุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร หนังสือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร หนังสือสวดมนต์ 9 คาถาปฐมโพธิกาล ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ 2600 ปีที่แล้ว หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) หนังสือตามรอยพุทธธรรม แนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

ด้านส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติภาวนา (ปฏิบัติ ถือศีล เจริญสมาธิภาวนา) โดยมีการสอนเจริญสติภาวนา ด้วยรูปแบบต่างๆ จากสำนักสอนชั้นนำ ได้แก่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เครือข่ายชีวิตสิกขา พร้อมแนะนำหลักสูตร โครงการสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย

ด้านส่งเสริมการบำเพ็ญทานมัย ทุกเช้าตั้งแต่วันที่ 17-20 พ.ค. เวลา 08.00 น. จะมีกิจกรรมใส่บาตรพระภิกษุ 100 รูป บนทางเดินสกาย วอล์ก ด้านส่งเสริมความสนใจ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยซุ้มหนังสือและสื่อธรรมะจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ซุ้มไอที ไอธรรมใช้ไอทีส่งธรรม แอพพลิเคชั่น เที่ยวไทยถึงธรรม รวม 50 สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย และแสดงแอพพลิเคชั่น bia meditation เครื่องมือช่วยในการเจริญสติพร้อมเสียงแนะนำประกอบ หรือฟังเพลงบรรเลงเพื่อเจริญสติ พร้อมภาพประกอบจาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แอพพลิเคชั่น กาลานุกรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ โดย ม.ศรีปทุม นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา อาทิหัวข้อ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เราจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร “ฝรั่งมองพุทธไทย” สวดชาตินี้ดีกว่ารอชาติหน้า พบกับศิลปินชั้นนำ ที่ศึกษาธรรมมะ อาทิ ป๊อด โมเดิร์นด๊อก, ตุลย์ วงอพาร์ตเมนต์คุณป้า, เป้ อารักษ์ เป็นต้น

นพ.บัญชา พงษ์พานิชนพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ แกนนำจัดงาน กล่าวว่าเป้าหมายการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้คนน้อมนำพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใช้ และเลือกใช้สถานที่ในห้างสรรพสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้คนบางคนที่ไม่มีโอกาสหรือมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเข้าวัด มีสถานที่ที่เข้าเรียนรู้ธรรมะได้ ในแนวคิดที่ เลือก ชิม ลอง เพราะในพื้นที่จัดงานจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยยุวพุทธิกสมาคม และหมู่บ้านพลัม รวมทั้งร่วมสวดมนต์ 9 คาถา เป็นบทสวดมนต์แรกของการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการแสดงธรรมจากพระรุ่นใหม่ พระมหาสมปอง โดยช่วงเย็นของทุกวันจะเป็นเวทีธรรมะของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เผยแผ่มายังดินแดนสุวรรณภูมิ บันทึกสำคัญในการบ่งชี้เรื่องราวของพุทธศาสนา บนแผ่นดินเอเชียอาคเนย์

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่าเราสามารถเฉลิมฉลองมหาบุรุษของโลกด้วยศาสนิกทุกศาสนา ไม่ใช่เวทีเฉพาะมหกรรมลานโพธิ์ เรื่องเหล่านี้ทำในเวทีโลก ศาสนิกในทุกศาสนาจะร่วมเฉลิมฉลอง การตรัสรู้ธรรมเป็นการเกิดอีกครั้งของมหาบุรุษที่บอกพวกเราว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ด้วยการฝึกฝนไม่ใช่การอ้อนวอน เราฉลองอย่างไรก็ไม่เท่ากับพระพุทธองค์ที่ทรงงานอย่างหนัก ที่เป็นพุทธกิจใน 45 พรรษา เมื่อเรามีสามัคคีธรรมมารวมกันอยู่ ณ ที่ตรงนี้ เราอย่าทำงานเล็ก ต้องไปให้ไกลด้วยจังหวะหายใจของการมีสติ ที่จะบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรในกาละนี้ถือว่าเชย ถ้าไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้ในกาละ ไม่ใช่บอกเพียงแค่งานของใคร แต่เป็นงานของชาวโลก

และเป็นงานที่ได้พื้นที่ที่คนเข้าไปได้แค่ไม่ต้องเป็นชาวพุทธก็ได้ ไม่มีชนชั้นวรรณะเพราะวันที่ตรัสรู้เป็นวันที่ละลายชนชั้นทั้งสิ้น ธรรมมีได้กับคนทุกคนไม่ว่าอดีตจะมามืดหรือสว่าง หรือทำกรรมใดที่ชั่วร้าย แต่พ้นทุกข์ได้ถ้ามีปัจจุบันขณะที่มีหัวใจแห่งสติ และเต้นอย่างคนทำดี หยุดทำสิ่งชั่วอีก ลุกขึ้นมาทำดีว่าแม้ความดีนั้นเล็กน้อยคุณจะไม่ปฏิเสธ จึงต้องมีสามัคคีธรรม

“เราสามารถใช้พุทธชยันตีท้าคนรุ่นใหม่ และทุกศาสนาเพื่อจะหาคำตอบในชีวิตได้ สามารถมีชีวิตที่ไปสว่างได้ สามารถจบ เมื่อจบเมื่อไรไปปัจจุบันขณะอย่างร่าเริง อยากเห็นงานวัด ที่มีความต่างที่มาจากปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงทุกคน”

สาระของงานพุทธชยันตีสำคัญมิใช่เรื่องของการเฉลิมฉลองหากแต่คือตามหาความจริงแก่นแกนของธรรมะเพื่อทำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้อย่างเบ็ดเสร็จขาดสิ้น

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียด กำหนดการงานเทศกาลพุทธลีลา “มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า” ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค. นี้ ได้ ที่นี่ ค่ะ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code