มส.หนุนอ.ป.ต.สุขภาวะเชิงพุทธ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์เดลินิวส์


มส.หนุนอ.ป.ต.สุขภาวะเชิงพุทธ thaihealth


รองโฆษก พศ. เผย ที่ประชุมหาเถรสมาคม รับทราบโครงการเสริมสร้างสุขภาพวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พร้อมตั้ง “พระธรรมมังคลาจารย์” ประธาน ศปท.


นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรองโฆษก พศ. เปิดเผยผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ เชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ของ พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล 5 นอกจากนี้ มส.ยังได้เห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) หลังจากที่พระเทพญาณมงคล วิ. ประธาน ศปท.ได้มรณภาพ จึงส่งผลให้ประธาน ศปท.ว่าง


"โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของ อ.ป.ต.ในสังคมไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสื่อเสริมสร้างสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมสุขภาพวิถีพุทธ พัฒนาพระสงฆ์ของหน่วย อ.ป.ต.และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมกับการทำงานของ อ.ป.ต. โดยมีเป้าหมายให้เกิดเป็นหน่วย อ.ป.ต.ต้นแบบใน 25 จังหวัดและ มีหน่วย อ.ป.ต.เข้าร่วมเรียนรู้ 1,000 หน่วย ทั่วประเทศ" นายสิปป์บวร กล่าว. 

Shares:
QR Code :
QR Code