มส.รุก “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


มส.รุก “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” thaihealth


มส.รุก “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”


เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ แถลงข่าวถึงโครงการ “วัดประชา รัฐ สร้างสุข” หลังการประชุม มส. ว่า ตามที่มส.มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน ซึ่งในด้านสาธารณูปการ ได้เห็นชอบดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส โดยคณะสงฆ์จะร่วมกับรัฐบาล ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาวัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจของชุมชน ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ จากนั้นจะมีการขยายไปยังวัดต่างๆในภูมิภาคทั่วประเทศ ให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง


พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ มส. โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดผล ที่สำคัญคณะสงฆ์อยากให้วัดทั่วประเทศนั้น เป็นแกนกลางพัฒนาสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องยอมรับว่า สังคมปัจจุบันมีภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพ และจิตใจ หากเราพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจก็จะทำให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนได้


เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าวัดแล้ววัดสะอาด สวยงาม สงบ จะทำให้ผู้เข้าวัดเกิดความสบายใจ ซึ่งเมื่อสบายใจก็จะส่งผลให้มีสุขภาพกายสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย โดยขณะนี้คณะสงฆ์และพศ.ได้ดำเนินการคัดเลือกวัดต้นแบบที่จะนำร่องโครงการดังกล่าวไว้แล้วและจะมีการเปิดตัวในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในชุมชนต้องช่วยกัน พระจะทำเองคนเดียวไม่ได้ หากไม่มีความร่วมมือจากชุมชน ก็จะไม่เกิดผลสำเร็จ รวมทั้งอยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบกับวัด เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับวัด ก็จะมาลงกับเจ้าอาวาสอย่างเดียว ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระเจ้าอาวาสเพียงอย่างเดียว หากทั้งวัดทั้งชุมชนร่วมมือกัน เชื่อว่า วัดจะกลับมาสร้างสุขให้สังคมอีกครั้ง”กรรมการมส.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code