มส.รับทราบแผนปฏิรูปพุทธศาสนา 7 ด้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มส.รับทราบแผนปฏิรูปพุทธศาสนา 7 ด้าน thaihealth


มส.รับทราบแผนปฏิรูปพุทธศาสนา 7 ด้าน


นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6+1 ด้าน โดย 1.ด้านการปกครอง กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร จัดทำบัตรประชาชนประจำตัวพระ หรือ สมาร์ตการ์ดพระ รับทราบแถลงการณ์ของเจ้าคณะใหญ่ หนต่างๆในการจัดระเบียบวัด พระภิกษุ-สามเณร การ เข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา 2.ด้านการศาสนศึกษา ได้มีการทำข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการในการนำหลักสูตรธรรมศึกษาไปจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดมาตรฐาน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การนำเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการส่งพระภิกษุเข้าไปสอนหลักศีล 5 ในสถานศึกษา 4.ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้มีการกำหนดหลักสูตรการอบรมแก่ผู้บวชในพระพุทธศาสนา นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า 5.ด้านการสาธารณูปการ มีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด บัญชีรายรับ รายจ่าย และดำเนินการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 7.การพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ต่อ ครม. ทั้งนี้ สำนักพุทธฯ จะสรุปผลความคืบหน้า ต่อที่ประชุมครม.ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code