มสด.แนะ หลักสูตรอาหารผู้สูงอายุ

ที่มา :  ข่าวสด


มสด.แนะ หลักสูตรอาหารผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


มสด.แนะหลักสูตรอาหารผู้สูงอายุ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญโภชนาการทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ


อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และในฐานะหัวหน้าคณะวิจัย กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การประกอบอาหารไทยสุขภาพสำหรับ Grand Age ซึ่งหลักสูตรอบรมอาหารไทยผู้สูงอายุ เป็นโครงการย่อย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง "ครัวไทยสู่ตลาดโลก" โดยมีคณาจารย์มสด.ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงวัย เพราะปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มมากขึ้น


"นักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ด้านอาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ จึงบูรณาการศาสตร์ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งต่อความเชี่ยญชาญให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มสด."


อาจารย์จันทร์จนา กล่าวต่อว่า จากการศึกษาพัฒนาหลักสูตรกลุ่มผู้สูงวัย พบว่า กลุ่มผู้ สูงวัยสามารถแยกประเภทออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือผู้สูงอายุเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุเจ็บป่วย และ ผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดี ซึ่งผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะประเภทไหน จะต้องเน้นรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ลดคาร์โบไฮเดรต และงดอาหารรสจัด (เค็ม มัน หวาน) ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยผู้สูงอายุนั้นให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความมีสุขภาพดีด้วยอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาหารรับประทานเองอย่างเหมาะสม จากนพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และคณาจารย์โรงเรียนการเรือน มสด. ได้สาธิตเมนูอาหารแบบง่ายๆ และให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติจริง อาทิ ปลานึ่งจิ้มแจ่ว น้ำพริกอ่อง/ผักเคียง ฮังเลซี่โครงหมู ต้มผักหวานใส่ปลา ข้าวต้มธัญพืช แกงแค หมกเห็ด ฯลฯ ภารกิจข้างต้นถือเป็นการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

Shares:
QR Code :
QR Code