มวล.อนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร

มวล.อนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร thaihealth


แฟ้มภาพ


ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) จัดเวทีเสวนาโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาภาคใต้ :"ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้"


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทน อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) จัดเวทีเสวนาโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาภาคใต้ :"ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้" โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านนด้านภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร เช่น การรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากพิษงูกัด  การรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก และการรักษาโรคทั่วไป มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ อสม. สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อศึกษาและรวบรวมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นระบบหมวดหมู่ นำไปสู่การเผยแพร่ในฐานข้อมูลหรือสื่อสารสนเทศแก่สังคมวงกว้าง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ของม.วลัยลักษณ์ลงพื้นที่ศึกษาปราชญ์ภูมิปัญญาสมุนไพรใน 4 อำเภอของนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อำเภอเมือง ท่าศาลา พรหมคีรีและร่อนพิบูลย์


"ปัจจุบันบทบาทของหมอพื้นบ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัด คนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญของคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น วลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ศึกษาสถานภาพองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้าน เพื่อรวบรวบภูมิความรู้ จากปราชญ์หมอพื้นบ้าน และเชิดชูเกียรติ กระตุ้นให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การป้องกันและรักษาโรคให้กับคนในชุมชนแบบพึ่งพาตนเองได้" ดร.สุเมธ กล่าว


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code