มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน thaihealth


มร.ชร.เปิด 'ศาสตร์พระราชา' น้อมนำพระราชดำริแก้ปัญหายากจนและเท่าเทียม "โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยโดยชุมชน"


สุดท้าย โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยโดยชุมชนด้วยองค์ความรู้สู่การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาหรือตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีฯ มร.ชร. กล่าวว่า เป็นโครงการร่วมมือกับ "สสส." กับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มรภ. เชียงราย มรภ.เลย มรภ.นครราชสีมา มรภ.นครปฐม และ มรภ.อุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกับองค์กรปกครองต่างๆ ในท้องถิ่นและแกนนำเกษตรกรในการส่งเสริมพัฒนาและวิจัยงานทางด้านวิชาการเกษตรให้ชุมชนแต่ละท้องถิ่นในจังหวัด ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดสารพิษในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชาทั้ง มร.ชร.และ มรภ.ทั่วประเทศ


"ปัจจุบันจากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นอันดับที่ 48 ของโลก และใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก จากโฆษณาที่ว่าเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารของหลายๆ แห่งที่ขายตามท้องตลาด แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีสารพิษปนเปื้อนอยู่จำนวนมากถึง 25 : 75% ส่วน 75 ตัวหลังคือ "สารพิษ"และอาหารกลางวันสำหรับเด็กตามโรงเรียนก็เช่นกัน ต่างมีสารปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานกันเองและขยายสู่ชุมชนใกล้เคียงจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อชาวชนบทและคนในท้องถิ่นได้รับอาหารและพืชผักที่ปราศจากสารพิษ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจรวมกลุ่มทำกันเองและขายเป็นรายได้เข้าครอบครัวเข้าชุมชน"


มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน thaihealth


ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู กล่าวว่า ที่ผ่านมา มร.ชร. ได้จัดการอบรมมาแล้ว 7 หลักสูตรให้แก่ชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) หรือการปฏิบัติการสร้างผลผลิตที่ดีปลอดภัยปลอดสารพิษจากโรคตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ได้แก่ 1.การผลิตข้าวปลอดภัย 2.การผลิตผักปลอดภัย 3.การผลิตปลานิลปลอดภัย 4.การผลิตโคเนื้อปลอดภัย 5.การบริหารจัดการระบบเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่ 6.การตลาดออนไลน์และ 7.การพัฒนาผู้นำด้านการเกษตรประจำตำบล กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรและคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 60 อบต. กว่า 300 คน เขตเชียงราย-พะเยา และยังมีโครงการอบรม "การตลาดสมัยใหม่" ในเดือน พ.ย.61 ด้วย และยังสามารถ "บูรณาการสู่การเรียนการสอน" ในหลักสูตรด้านการพัฒนาได้อีกเพื่อประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุขอย่างยั่งยืน ตาม "ศาสตร์ของพระราชา"


มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน thaihealth


ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มั่นใจและภูมิใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น "พลังของแผ่นดิน" และสืบสานพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด ในฐานะที่ใกล้ชิดและเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งหลักการตามพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐในยุคนี้ที่ต้องการให้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไปด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code