มจธ.เตรียมพร้อมรับน้องใหม่ยึดหลักนโยบาย สกอ.

 

มจธ.เตรียมพร้อมรับน้องใหม่ยึดหลักนโยบาย สกอ.

 

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงการรับน้องใหม่ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 ว่า กระบวนการรับน้องใหม่ของ มจธ.ในปีนี้ เน้นการเตรียมความพร้อมของน้องใหม่จากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษา โดยยึดตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วางไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการริเริ่มโครงการ Weeks of Welcome เป็นกิจกรรมรับน้องที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อนกับเพื่อน และนักเรียนกับอาจารย์ ซึ่งผลตอบรับเป็นไปด้วยดี และในปีนี้จะมีการนำกิจกรรมนี้มาใช้อีกครั้ง

“การรับน้อง เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้ความสำคัญ และ มจธ.เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมรับน้องใหม่ Weeks of Welcome ที่จัดขึ้นเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ถือเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ และสาขาวิชาต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเป็นไปของกิจกรรมจากสถาบันที่ลูกหลานของเขาได้มาเรียนตลอดระยะเวลา 4-5 ปี โดยในปีนี้ มจธ.ได้จัดเตรียมคู่มือสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งภายในประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการสอบ อีเมล และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่ามีกิจกรรมอะไร เวลาไหนบ้าง รวมไปถึงวัน เวลาสอบ และข้อแนะนำดีๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับนักศึกษา ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุย ถามถึงผลการเรียนของลูกหลานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงตารางการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนด้วย”

รศ.ดร.เชาวลิต ยังกล่าวถึงกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์แก่น้องใหม่ มจธ.ว่า มจธ. มีแผนในการพัฒนานักศึกษารายปีตลอดทั้ง 4 หรือ 5 ปี ที่ได้ศึกษา ในปีแรกเน้นที่ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.การสร้างความมั่นใจและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 2.การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ และสถาบันการศึกษา 3.การสร้างความตระหนักรู้ว่านักศึกษาเป็นผู้เขียนอนาคตของตนเอง และ 4.การพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผ่านกิจกรรมทั้งศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

“การที่นักศึกษาเข้ามาเรียนที่นี่ เราต้องการให้นักศึกษาเลือกที่จะทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ตัวนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครบวงจร เรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม เข้าใจในกฎ กติกา ระเบียบวินัย และสุดท้ายอยากจะให้ระลึกถึงการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนในด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งการพัฒนาจิตใจและพัฒนาร่างกายของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เติมเต็มชีวิตการเรียนระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้อีกด้วย”

สำหรับการเลื่อนเปิดเทอมที่เร็วขึ้นของมหาวิทยาลัยในช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย. เพื่อปรับเปลี่ยนวันเปิดเทอมให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกนั้น รศ.ดร.เชาวลิต เชื่อว่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะทำให้นักศึกษามีเวลาเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น ฉะนั้นในระยะเวลาที่เหลือ 2 เดือนนี้จะเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาได้ไขว่คว้าหาความรู้ และเตรียมพร้อมตนได้อย่างเต็มที่และมีคุณค่ามากที่สุด

น.ส.วนาวรรณ ชาดี นักศึกษาคณะวิศวกรรม ศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า การกิจกรรมรับน้องของ มจธ.ปีนี้ จะเน้นสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ขณะเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมไปพร้อมๆ กับปลูกฝังให้รุ่นน้องมีความภาคภูมิใจในสถาบัน และคณะที่ตนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย

“กิจกรรมรับน้องที่องค์การนักศึกษาจัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่เน้นการเกิดความรัก ศรัทธาในคณะและสถาบัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยจะมีการวางแผนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ให้รุ่นน้องได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่กระทบต่อการเรียน ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สโมสรนักศึกษา คณะ สาขาวิชา จัดประชุมตัวแทนเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมว่า ปีนี้ทางองค์การนักศึกษามีกิจกรรมอะไรบ้าง สโมสรและคณะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อวางขอบเขตและวางแผนในแต่ละกิจกรรมไม่ให้เกิดความรุนแรงในการรับน้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับน้องใหม่ที่จะเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการนำรุ่นน้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยด้วย”

น.ส.วนาวรรณ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมรับน้องควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ รุ่นพี่ควรจัดกิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อรุ่นน้อง เน้นคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตนเชื่อว่าจะทำให้กิจกรรมการรับน้องเป็นไปอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อรุ่นน้องและความทรงจำดีๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code