ภูเก็ต สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2565 ที่ โรงแรม Boat Lagoon Resort จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Kick Off ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” เพื่อสานพลัง สร้างความร่วมมือไปสู่การสร้างสุขภาวะของ จ. ภูเก็ตในอนาคต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical&Wellness Hub วางรากฐานระบบสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” สร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง และยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316265

Shares:
QR Code :
QR Code