“ภิกษุณี: จุดเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 กับหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37”

 

 

"ภิกษุณี: จุดเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 กับหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37"

คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ โดยมีนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “ภิกษุณี: จุดเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 กับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37”

จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการขาดธรรมาภิบาลในการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 37 ของภิกษุณีที่อุปสมบทอย่างถูกต้องหลังพุทธศักราช 2541 เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการอุปสมบทภิกษุณีเถรวาทของสตรีไทย และการสืบสานการพระศาสนาในฐานะ หนึ่งในสี่ ของพุทธบริษัทสี่ รวมทั้งเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนามาสรุปปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนามาสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรค และส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายและบทบาททางสังคมของภิกษุณีเถรวาท ณ ห้องรับรอง 1 – 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

 

ที่มา : คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code