ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมสุขภาพ

สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพโดย สสส.

 

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมสุขภาพ thaihealth

 

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ กว่า 2,400 คน ร่วมส่งเสียงประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ เน้นพัฒนาศักยภาพจัดการตนเอง วอนรัฐเปิดโอกาสมีส่วนร่วม ลดเหลื่อมล้ำ คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สสส. อุดช่องว่าง สานต่องานสร้างสุขภาวะ พร้อมส่งไม้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีปิดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ “Voice of the voiceless : the vulnerable populations” โดยกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบรางวัล “ภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคม” ให้กับบุคคลจากภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมด้วยความมุ่งมั่นสร้างความประทับใจในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน จำนวน 11 รางวัล

 

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมสุขภาพ thaihealth

 

ดร.ปรเมธี กล่าวว่า พม. มุ่งมั่นทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อประชากรกลุ่มเปราะบางที่ไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีแนวทางการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี ครอบครัว คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ ส่งเสริมงานด้านอาสาสมัคร กิจการเพื่อสังคม ฯลฯ การจัดงานของสสส. ครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมาก ที่ได้ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนสังคมด้วยกัน และหวังว่าจะสามารถต่อยอดพัฒนาข้อเสนอต่างๆ นำไปสู่นโยบาย และไปสู่การปฏิบัติกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งพม. เองก็จะไม่ลืมที่จะฟังเสียงของทุกท่าน ทุกเสียงถูกได้ยินและจะเดินหน้าไปด้วยกัน

 

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมสุขภาพ thaihealth

 

นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวถึงทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะประชากรกลุ่มเฉพาะว่า สสส. ทำงานโดยยึดหลักของการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สร้างความเท่าเทียม ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยใช้ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะงาน 4 ด้าน คือ 1.พิสูจน์สิทธิเพื่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ หรือสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ 2.สนับสนุนบริการที่เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มประชากร 3.สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต เช่น อาชีพ ที่อยู่อาศัย 4.สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้สังคมเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคน

 

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมสุขภาพ thaihealth

 

“สสส. เห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมรับฟังเสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะทุกคน หากมีช่องว่าง ไม่มีหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดูแลแก้ปัญหา สสส. ก็พร้อมเข้าไปเสริมภารกิจที่มีข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้น โดยเน้นการสร้างคุณค่า ศักดิ์ศรี เสริมศักยภาพ และสร้างสังคมของความห่วงใย เคารพความหลากหลายของคนในสังคม พร้อมเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน” นางภรณี กล่าว

 

ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมสุขภาพ thaihealth

 

ทั้งใน ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย แกนนำประชากรกลุ่มเฉพาะและภาคประชาสังคม กว่า 2,400 คน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวย่างต่อไปในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ภายใต้ความแตกต่าง ความหลากหลาย ด้วยความเชื่อมั่น การสร้างคุณค่าในตัวเอง มีพลังในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี และเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพ สร้างความสามารถในการจัดการตนเอง และเสริมพลังความเป็นเครือข่ายของประชากรทุกกลุ่ม ให้ไม่ถูกกีดกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ถูกแบ่งแยก โดยมีข้อเสนอต่อรัฐ 3 ข้อ คือ 1.ให้พวกเรามีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับเปลี่ยน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่รัฐเป็นผู้กำหนด 2.พัฒนาระบบ และกลไกที่ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชากรทุกกลุ่ม  3.สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้  ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และข้อเสนอต่อสังคม 2 ข้อ คือ 1.ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับประชากรทุกกลุ่ม ทั้ง ผู้หญิง ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ชาติพันธุ์ ผู้ต้องขัง คนพิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ มุสลิมปละกลุ่มอื่นๆ และ 2.เห็นคุณค่า เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เดินเคียงข้างกัน

 

Shares:
QR Code :
QR Code