ฟื้นพลังชุมชนฯ กับหลัก “3 สร้างยกกำลัง 3”

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนฯ หลายพัน ตบเท้าร่วมเวทีฟื้นพลังชุมชนฯ คึกคัก สสส.เปิดแผนดำเนินงานปี 56 ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้หลัก “3 สร้างยกกำลัง 3” เป็นตัวขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา ได้มีเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “สร้างการเรียนรู้ให้เป็นเครื่องมือสร้างพลเมือง สร้างพลเมืองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกว่า 1,500ตำบลเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า4,000 คน จัดงานครั้งนี้ขึ้น

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. และประธานกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปกล่าวเปิดงานว่า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ยังเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน โดยใช้ทุนและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ผ่านการส่งเสริม หน่วยงานท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชน รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีศักยภาพ  โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2554-2555 เราได้ร่วมกับเครือข่ายดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาพ โดยพบว่ามีจำนวนแม่ข่าย 54 แห่ง และ 2,168 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการ 84 ข้อเสนอใน7 นโยบายสาธารณะได้แก่ การดูแลสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการภัยพิบัติและลดอุบัติเหตุ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมการบริโภคบุหรี่ และการเสริมสร้างสุขภาวะของเด็กและเยาวชน

สำหรับในปี 2556 เราได้บวกอีก 1 ประเด็นสาธารณะเรื่องการลงทุนด้านสุขภาพ เพื่อเป็นโจทย์ใหม่ให้ชุมชนได้ดำเนินการต่อไป “การพัฒนาคนจะมีความยั่งยืน จำเป็นต้องทำให้ประชาชนเป็นพลเมือง โดยในปี 2556 เราจะใช้ “สูตรสามสร้างยกกำลังสาม” ได้แก่ 1.สร้างการเรียนรู้ หมายถึง สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2.สร้างความเป็นพลเมือง หมายถึง สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเป็นเจ้าของ สร้างศักยภาพ และ3.สร้างผลกระทบทางสังคม สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงเป็น “การบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” นายสมพร กล่าว

นายธวัชชัย ฟักอังกูร อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงการปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การสร้างความเป็นพลเมือง ในเวทีเสวนา “บทเรียนพลังชุมชนท้องถิ่น พลังสร้างพลเมือง” ว่า แนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองในชุมชนที่เข้มแข็งให้ได้ จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้คนในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน มีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอด นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยอาศัยผู้นำท้องถิ่นที่ดี  หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องมองหาความสามารถในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดการ หรือทักษะอาชีพ และทำให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถ และเรายังมอบโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหา เช่น กองทุนประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ คนที่เป็นผู้นำชุมชน ต้องมีความสมัครใจ และยึดถือประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ที่สำคัญ ต้องสร้างตัวตนให้เข้มแข็งเสียก่อน เพื่อไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

 

 

ที่มา: ไทยพีบีเอส

Shares:
QR Code :
QR Code