ฟื้นคืน “ป่าชายเลน” ชุมชน “บ้านยามู” สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง”

   ที่มา: เว็บไซต์ไอแอมพีอาร์


ฟื้นคืน “ป่าชายเลน” ชุมชน “บ้านยามู” สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง” thaihealth


แฟ้มภาพ


                สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ร่วมกับชุมชนบ้านยามู     จังหวัดภูเก็ต    จัดทำโครงการ     "ชุมชนชายฝั่ง   สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง   บ้านยามู"   ภายใต้    "โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่"    เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสานพลังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ให้ชุมชนเกษตรกรรมประมงพื้นบ้านแห่งนี้     สามารถดำรงรักษาอาชีพดั้งเดิมไว้ได้ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับกระแสธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน


                ศุภชัย เพิ่มพูน ผู้ใหญ่บ้านยามู เล่าว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วคนในชุมชนยังประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ทำประมงพื้นบ้าน    หาปู    หาปลา    และกรีดยาง     แต่หลังจากจากการะแสการท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่   เนื่องจากเป็นท่าจอดเรือยอร์ชและท่าเรือเดินทางไปเกาะยาว    ทำให้สภาพในหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นโรงแรม    มีทัวร์   มีท่าเรือเข้ามาชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทำงานในโรงแรมและรับจ้างเสียส่วนมาก     ทำให้การทำอาชีพประมงกลายเป็นเพียงอาชีพเสริม    โดยมีสาเหตุมาจากทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง    รายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย    หลายคนออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้าน ปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับคนแก่ไม่มีเวลาดูแล    จึงเกิดปัญหาสังคมตามมา


                "เราจึงไปดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไหนน่าสนใจก็จะพากันไปดู ไปเรียนรู้หลายๆ อย่าง หลังจากกลับมาเราก็มาประชุมว่าชุมชนบ้านเราทำอะไรได้บ้าง ซึ่งคนในชุมชนเริ่มหันมาสนใจดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาขึ้น และหารายได้ด้วยอาชีพเสริมทำโฮมสเตย์ เลี้ยงปลาในกระชัง ลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวในกระถาง ทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสำรวจรายได้กับค่าใช้จ่าย พร้อมกันกับการตั้งกลุ่มอาชีพ สร้างศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกลุ่มออมทรัพย์ฯลฯ ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือคนในชุมชนรู้รายรับรายจ่ายในครัวเรือนที่ชัดเจน และมีความตระหนักในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มากขึ้น เกิดการประหยัดและการออม และรายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึ้น"    ผู้ใหญ่บ้านระบุ


                 นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดกฎระเบียบกติกาชุมชน    และการใช้ทรัพยากรชุมชน   เช่น    กติกาการใช้ทรัพยากรป่าชายเลน    ต้องไม่ตัดในเชิงธุรกิจ   ตัด   1  ต้น   ปลูกทดแทน   5  ต้น    ดูแลเฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนไม่ให้มีการบุกรุกเพื่อให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำ    มีการจัดระเบียบชายฝั่ง    แบ่งโซนผู้ประกอบการภายนอกกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างชัดเจน    มีการจัดระเบียบการจอดเรือสปีดโบ๊ท    และช่วยกันทำความสะอาดชายหาดเดือนละครั้ง    เพื่อทำสภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาดน่าอยู่    และน่ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น       ผลของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้เกิดการสานพลังสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้กลับคืนมา พร้อมๆ กับการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เพื่อให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านยามูและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถดำเนินควบคู่กันไปอย่างสมดุล.


 

Shares:
QR Code :
QR Code