พ่อเมืองศรีสะเกษคุมเข้มปูพรมชวนเลิกเมา

ตั้งเป้าเป็นเมือง“ปลอดเหล้า”ยกจังหวัด

 

พ่อเมืองศรีสะเกษคุมเข้มปูพรมชวนเลิกเมา

 

            ว่ากันว่า การมีผู้นำดีก็จะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมานั้น นับว่าเป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงเลย เพราะเมื่อหัวดีก็ย่อมนำพาให้ผู้ตามทำสิ่งดีๆ ไปด้วย สำหรับชาวจังหวัดศรีสะเกษจึงนับว่าเป็นน่าเรื่องอิจฉายิ่งนักที่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้นำ…นำชาวศรีสะเกษไปในทางที่ดี

 

            เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ ได้ให้นโยบายแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ ในเรื่องการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ งานประเพณี และเทศกาลสำคัญๆ ในจังหวัด โดยให้จัดทำประชาคมระดับชุมชน เพื่อกำหนดกติกาสู่การเป็นชุมชนปลอดเหล้า และครอบครัวปลอดเหล้าทุกพื้นที่ในจังหวัด พร้อมๆ กับการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายด้วย

 

สำหรับงานแรกที่ที่ผู้ว่าฯ สมศักดิ์ ให้เริ่มดำเนินการเลย คือ งานกาชาดจังหวัดปี 2553 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษได้จัดแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

 

 พ่อเมืองศรีสะเกษคุมเข้มปูพรมชวนเลิกเมา

 

            หลังจากที่พ่อเมืองศรีสะเกษสั่งการลงมา ทางจังหวัดศรีสะเกษจึงได้ออกแบบกลไกและมาตรการเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมงานประจำปีในระดับจังหวัด เพื่อทำให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดปลอดเหล้า โดยให้

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น ฝ่ายอำนวยการ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ อนุกรรมการระดับอำเภอ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจจับ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ฝ่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสอดแนม ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็น เครือข่ายภาคประชาชน และนักเรียน

 

            ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับทีมงานทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทำประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามกฎหมาย และเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

พ่อเมืองศรีสะเกษคุมเข้มปูพรมชวนเลิกเมา

 

            เมื่อถึงวันจัดกิจกรรมงานต่างๆ ก็ให้ฝ่ายตรวจจับซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ หรือ วอร์รูม (warroom) และเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อม จากนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย โดยตรวจการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้างาน ในจุดเข้างานทุกทางอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงเท่านั้นยังจะให้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบแฝงตัวสอดแนมอยู่ในกลุ่มผู้เข้ามาร่วมงาน และเดินตรวจในบริเวณงานโดยทั่ว หากพบการละเมิดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปว่ากล่าวตักเตือน จัดทำบันทึกประวัติ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และสรุปผลการดำเนินการทุกครั้ง

           

ขณะที่ฝ่ายรณรงค์หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก็ต้องเตรียมเครือข่ายเพื่อทำหน้าที่รณรงค์ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ นำไปติดป้าย “ห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”บริเวณทางเข้า-ทางออกงานทุกทาง ซึ่งการประชาสัมพันธ์ในบริเวณงานนั้น ให้ใช้การรณรงค์แจกธงโดยผู้บริหาร

           

            สำหรับแนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ให้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานประจำปีระดับอำเภอด้วยเช่นกัน

 

            ในหน่วยที่เล็กลงมาอย่าง “หมู่บ้าน” ก็ให้ยึดถือแนวทางการจัดกิจกรรม “งานบุญปลอดเหล้า” ด้วย โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดประชาคมเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ หรือกติกาของหมู่บ้านในการจัดงานบุญ ซึ่งหมายถึงงานประเพณี 12 เดือน งานมงคลและงานอวมงคลให้ปลอดเหล้าทั้งหมด รวมถึงให้กำหนดกิจกรรมการดำเนินการให้มีความหลากหลาย พร้อมทั้งจัดทำประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามกฎเกณฑ์หรือกติกาหมู่บ้าน ภายใต้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการจัดทำป้ายประกาศเจตนารมณ์ กฎ กติกาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ที่สำคัญคณะกรรมการหมู่บ้านต้องคอยสอดส่องดูแล ควบคุม กำกับ งานบุญ งานเลี้ยง และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกติกาหมู่บ้าน

 

ไม่เพียงเท่านั้น ทางจังหวัดศรีสะเกษยังได้วางแนวทางการจัดกิจกรรม “ครอบครัวปลอดเหล้า” ไว้ด้วย โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการหมู่บ้านปลอดเหล้า เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ กติกาครอบครัวปลอดเหล้าในหมู่บ้าน และระยะเวลาในการประเมินผล พร้อมจัดทำประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวปลอดเหล้า โดยรับสมัครครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวปลอดเหล้า  ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ควบคุม กำกับ ครอบครัวปลอดเหล้า ให้เป็นไปตามกติกาหมู่บ้าน

 

หลังจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านต้องประเมินครอบครัวปลอดเหล้าที่ดำเนินการสำเร็จ เพื่อมอบป้ายเชิดชูเกียรติให้แต่ละครอบครัวเพื่อเป็นรางวัลและเป็นกำลังใจให้เป็นครอบครัวปลอดเหล้าต่อไป

 

หากทำได้อย่างที่วางมาตรการไว้ทั้งหมด…รับรองว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัด “ปลอดเหล้า” ตามที่ท่านพ่อเมืองตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน     

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง           

 

 

update : 18-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

           

Shares:
QR Code :
QR Code