พืชผักสวนครัวริมรั้วกินได้

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


พืชผักสวนครัวริมรั้วกินได้ thaihealth


พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


กลุ่มพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตำบลเม็กดำ เกิดขึ้นจากการส่งเสริมของ อบต.เม็กดำ ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในการเกษตร เพื่อลดปริมาณสารพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนลงด้วย


ปัจจุบันพืชที่ชาวบ้านนิยมปลูกมีตั้งแต่ กะเพรา โหระพา อัญชัน เดือย บัวบก ผักบุ้งไทย พริกขี้หนู มะเขือเทศ มะนาว ฟักทอง มะกรูด มะขาม มะเขือแค ใบชะพลู ขิง ข่า ตะไคร้ ตำลึง ถั่วแดง ส้มเขียวหวาน กล้วย มะม่วง ฝรั่ง มังคุด ขนุน มะละกอ และชมพู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งสิ้น


เมื่อมีผลผลิตมาก ชุมชนจึงรวมตัวกันนำพืชผักผลไม้ไปขายในตลาดหลัก ซึ่งจะมีกลุ่มพ่อค้ามารับซื้อโดยเฉพาะพืชสมุนไพรเพื่อนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพร ส่วนผักสวนครัวนั้นจะขายกันภายในชุมชน เน้นราคาถูก เพื่อให้ทุกคนได้กินผักที่ปลอดสารพิษ


สำหรับรูปแบบการบริหารกลุ่ม จะมีการเลือกตั้งกรรมการทุก 1 ปี มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายการเงินบัญชี ฝ่ายจัดการเพาะปลูก และมีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนการผลิตของสมาชิก ซึ่งมีการกำหนดจุดประสงค์และระเบียบการกู้ยืมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง ถือเป็นการเรียนรู้และใช้ชีวิตตามครรลองวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ