พีธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

featured

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ดูรายละเอียเดพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/4k1Ql8

Shares:
QR Code :
QR Code