พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา thaihealth


'มหาจุฬาฯพะเยา-สสส.-วัด' จับมือตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา นำความรู้พุทธศาสนาสู่ชุมชน


พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในล้านนาที่มีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายประมาณค่าไม่ได้ โดยเฉพาะศิลปะเก่าแก่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของคนพะเยา คนล้านนา เช่น ปั๊บสาหรือหนังสือใบลานที่เขียนด้วยตัวอักษรล้านนา หรือตั๋วเมือง เครื่องมือของใช้ที่ก่อเกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านที่หากไม่รักษาไว้นับวันจะยิ่งหายากและสูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา thaihealthสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การจัดการความรู้พุทธศาสนาสู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยจุดที่ดำเนินการ คือ วัดปัวหล่าย ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา


เจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวต่อว่า การเปิดตัวของประชาคมอาเซียนถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนตัวของเรื่องด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ทุน แรงงาน เงิน หากชุมชนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมที่ จะตั้งรับและปรับตัวอย่างมีสติย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นรากเหง้าของความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น คือ วัฒนธรรมและศิลปะที่งดงามอันมีอัตลักษณ์ ทรงคุณค่าของล้านนา เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเข้มแข้งทางวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คน ดังนั้นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้จึงควรดำรงอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้สืบสาน และไม่ลืมรากที่มาของตนเอง อันเป็นจุดแข็งของชุมชนและสังคมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่


"วัดคือศูนย์กลางหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนมีจิตใจที่เข้มแข็ง ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการข้างต้นขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของทุกกลุ่มต่อไป" เจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ