พิธี MOU การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

featured

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่าง วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559 มีการปาฐกถา เปิดมุมมอง “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ซึ่งภายในงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางภายใต้ภารกิจความร่วมมือ 4 หน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ สู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ซึ่งมีผู้ข้าร่วมกว่า 500 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/HsfdmC

Shares:
QR Code :
QR Code