พิธีเปิดงานนิทรรศการ เส้นทางกิน พอดี สู่ชีวีมีสุขและ งาน Green Consumer Society Fair

featured

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานเปิดนิทรรศการอาหาร เส้นทางกินพอดี สู่ชีวีมีสุข และงาน Green Consumer Society Fair จัดโดย สสส. และภาคีเครือข่ายด้านอาหาร อาทิ เครือข่ายโภชนาการสมวัย เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอย เป็นต้น พร้อมรับข้อเสนอนโยบายการรับผักไร้สารพิษสู่ครัวโรงพยาบาลสังกัด สธ. จากเครือข่ายตลาดสีเขียว โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการกองทุน สสส. ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจเข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/VcntGb

Shares:
QR Code :
QR Code