พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

featured

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารหน่วย 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กรมกิจการผู้สูงอายุ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรมการจัดหางาน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมการแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต, กรมอนามัย, กรุงเทพมหานคร, การเคหะแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), กองทุนการออมแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดพิธีลงนามฯ ที่ โรงแรมปริน พาเลซ มหานาค

ดูรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่ https://goo.gl/UoaaUI

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ