พัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนควบคุมยาสูบ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


พัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนควบคุมยาสูบ thaihealth


จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ


เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเติมเต็มกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านการผลักดันนโยบาย และด้านการสื่อสาร ทั้งยังฝึกทักษะการใช้ Visual note เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเป็นภาพ สามารถนำไป ต่อยอด เพื่อเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code