พัฒนาโรงแรมปราศจากเชื้อโรค

ที่มา : เดลินิวส์


พัฒนาโรงแรมปราศจากเชื้อโรค   thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงแรมเป็นที่ที่มีผู้เข้าพักอาศัยหมุนเวียนตลอดเวลา จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ ถ้าโรงแรมนั้นไม่มีระบบการดูแลด้านสุขลักษณะที่ดีเพียงพอ ทั้งในด้านของห้องพักที่ปราศจากแมลงรบกวนหรือดูดกินเลือด ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งเชื้อลีจิโอเนลล่า เชื้อโนโรไวรัส หรือเชื้อโรคที่อาจมีการระบาดเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอยู่ในขณะนี้ ขณะเดียวกันอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้บริหาร เข้าร่วมงานโครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย เป็นโครงการนำร่องที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลกและตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จึงเป็นโครงการที่ต้องสนับสนุนให้มีจำนวนโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และขยายดำเนินการไปยังจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทุกจังหวัดของประเทศ


นายวัชรพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นอย่างมาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น "โครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย" จึงเป็นโครงการนำร่องที่ตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลกและตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และเป็นโครงการที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


เพื่อให้มีจำนวนโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนขยายขอบข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้เข้าพักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบมาตรฐานให้กับโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และจัดให้มีการรับรองมาตรฐานให้กับโรงแรมที่ร่วมโครงการและผ่านการรับรองเป็น "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย"


นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพของสถานประกอบการโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพัก รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดในภาวะฉุกเฉินและวิธีการควบคุมโรคต่าง ๆ และพร้อมขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป.

Shares:
QR Code :
QR Code