พัฒนาหลักสูตร การท่องเที่ยว-อาหารและโภชนาการ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


พัฒนาหลักสูตร การท่องเที่ยว-อาหารและโภชนาการ thaihealth


สอศ. พัฒนาหลักสูตรผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ


นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการพัฒนาหลักสูตรผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลัง ได้รับนโยบายมาดำเนินการ โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์พิเศษเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการและการดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำข้อมูล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและสอดคล้องกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ