พัฒนาศาสนสถานเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ

ที่มา : มติชนออนไลน์


พัฒนาศาสนสถานเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


อบจ.สงขลา จับมือ สสจ.พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ “สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” ในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี


นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผยว่า ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้นำประเด็นด้านสุขภาพสู่ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและ ขยายผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาศาสนสถาน นำสิ่งดีๆที่ได้จากการพัฒนาศาสนสถานไปใช้ในชุมชน บ้านเมืองสะอาด จะลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้ไม่เกิดโรคไข้เลือดออก ที่เป็นโรคระบาดสำคัญของ จ.สงขลา


นางสุนันท์ กล่าวว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน


“เน้นกิจกรรมหลัก ได้แก่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพของพระ ผู้นำศาสนาและผู้มาใช้ศาสนสถานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถานและขยายผลกิจกรรมด้านสุขภาพในศาสนสถานสู่ชุมชน”นางสุนันท์กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code