พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้Lกฮ”

งดเหล้านครพนม พัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ ชักจูงคนร่นใหม่เรียนรู้ ทำความเข้าใจโทษของการดื่มสุราและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ” พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ”

เมื่อวันที่ 28 – 30 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจบี เพลส อ.บ้านแพง จ.นครพนม ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครพนม นำโดยนายชูชีพ มณีพรรณ และทีมงาน ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดนครพนม “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจโทษของการดื่มสุราและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้สังคมรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และสร้างความยั่งยืนในการจัดการเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดนครพนม

พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ” พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ”

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การจัดประชุมชี้แจง คณะทำงานประชาคมฯกับเครือข่าย เยาวชน และภาค ถึงบทบาทสำคัญในการณรงค์ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการ หลักแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี และกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนงดเหล้า เพื่อเสริมสร้าง เจตคติในเบื้องต้น และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ภายหลังจากการจัดกิจรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเกิดการสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนเครือข่ายได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์การงดดื่มสุราตามรูปแบบแนวทางสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการระดมสมองในกลุ่ม โดยร่วมกับประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่จัดขึ้นได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 60 คน

เรื่อง: ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code