พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ บริการสุขภาพเขตเมือง

บริการสุขภาพเขตเมือง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65 ที่ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนารูปแบบแนวทางการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง เพื่อถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในการจัดการสุขภาพตนเองของชุมชน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19ได้ดี คือการมีบุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็ง รวมถึงระบบกลไกสาธารณสุขในระดับชุมชน อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้มแข็ง ปฏิบัติใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สามารถรักษา ดูแลตนเองในขั้นเบื้องต้นได้ภายในชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=314250

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ