พัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


พัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง thaihealth


แฟ้มภาพ


          อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรังที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรังร่วมกับเขตสุขภาพที่5จ.ราชบุรีที่โรงแรมแอททีบูทีคอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์จากนั้น นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้บรรยายในหัวข้อการดำเนินงานเพื่อลดและชะลอไตเสื่อมในระบบสุขภาพและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่โดยมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่


          ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไตเรื้อรังของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความรุนแรงเช่นเดียวกับหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังซึ่งดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมเป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่องโดยมีโรงพยาบาลทับสะแกเป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีของเขตบริการสุขภาพที่5ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชุมชนภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงาน


 

Shares:
QR Code :
QR Code