พัฒนามุมมองสุขภาวะทางเพศ สร้าง ‘ทีมชุมชน’

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


พัฒนามุมมองสุขภาวะทางเพศ สร้าง 'ทีมชุมชน' thaihealth


จัดการอบรมพัฒนามุมมองสุขภาวะทางเพศและทักษะการสร้าง "ทีมชุมชน" รุ่นที่ 3


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมพัฒนามุมมองสุขภาวะทางเพศและทักษะการสร้าง "ทีมชุมชน" รุ่นที่ 3


วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหลายภาคส่วน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และเยาวชน รวมประมาณ 55 คน


การอบรมจัดสำหรับชุมชน 40 แห่งในทุกภูมิภาค โดยเป็นชุมชนที่ผ่านการทำงานโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศ สานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


 

Shares:
QR Code :
QR Code