พัฒนาพื้นที่ “สร้างสรรค์เจริญกรุง”

สสส. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ใน โครงการ  "สร้างสรรค์เจริญกรุง"


พัฒนาพื้นที่


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ "สร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung)" จัดกิจกรรมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนย่านเจริญกรุงในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้การออกแบบบริการ (Service Design)


นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า เมื่อเราได้มีโอกาสทำงานกับ สสส. ซึ่งมุ่งพัฒนาสุขภาพของคนไทยผ่านบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เราจึงได้โอกาสที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน


โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง จึงเป็นความร่วมมือที่ไม่ใช่เพียงระหว่าง TCDC และ สสส. แต่เกิดจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงาน ผ่านกิจกรรมระดมความเห็น กิจกรรมสร้างสรรค์บรรยากาศในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างแนวทางข้อสรุปการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกัน


รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ว่า สสส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ TCDC ในการผลักดันและสร้างสรรค์พื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ให้ขยายความไปสู่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์  ซึ่งได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางความคิด พื้นที่ทางสื่อ และพื้นที่ทางสังคม โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุงนี้ จึงเป็นการตอกย้ำบทบาทความมุ่งมั่นของ สสส. ในการส่งเสริมสุขภาวะแก่คนไทยในมิติต่างๆ


ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมในโครงการ "สร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung)" จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมระดมความคิดเห็นของชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์, กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเพื่อออกแบบและจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์, กิจกรรมสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง, กิจกรรมสื่อสารสาธารณะ โดยมีระยะการดำเนินงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงกลางปี 2559


 


 


ที่มา: ทรานสปอร์ต เจอร์นัล 

Shares:
QR Code :
QR Code