พัฒนานวัตกรรม เครื่องฆ่าเชื้อโรคหมวกกันน็อก

ฆ่าเชื้อโรคหมวกกันน็อก

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม น.ส.ภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งดำเนินงานในบทบาทธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีความคล่องตัว เปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนทำงานเพื่อสังคม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สสส. สานพลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสู่สังคม” ยกระดับนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ผ่านความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และความชำนาญการของคณะฯ นำร่องพัฒนานวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355373

Shares:
QR Code :
QR Code