พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


สสส. ผนึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือช่วยเหลือคนไร้บ้าน ตอบโจทย์ด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมและยกระดับศักยภาพของคนไร้บ้าน


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่พบปะพี่น้องคนไร้บ้านบริเวณหัวลำโพง พร้อมเปิดตัวความร่วมมือ “นวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉินบนฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน”


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และพี่น้อง คนไร้บ้าน ประชาคมเพื่อทางออกร่วมกัน โดยได้กำหนดกรอบการพักอาศัย และรูปแบบการ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย พร้อมนี้ ได้สนับสนุนให้บุคลากร นักสังคมสงเคราะห์ในสังกัด ร่วมเป็น Case Manager เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การทำงานของ สสส. ร่วมกับทางนักวิชาการจากแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้านของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คาดการณ์ว่าจำนวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและปากท้อง ของกลุ่มเปราะบางในเขตเมือง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการสำรวจแบบเร่งด่วน (rapid survey) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่พบคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิด-19 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


นางภรณี กล่าวต่อว่า ปัญหาดังกล่าว ทาง สสส. ได้ร่วมหารือกับทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการตั้งหลักของคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางที่เพิ่งเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพและจิตจากการใช้ชีวิตบนพื้นฐานสาธารณะเป็นเวลานาน ทั้งนี้ “นวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉินบนฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน” มีจุดเน้นสำคัญในการปรับวิธีการจัดการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในการ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ร่วมกับกองทุนที่เครือข่ายคนไร้บ้านและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จัดตั้งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนด้านอาชีพและการหารายได้จากการทำงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับทาง สสส. ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมฯ ดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อยู่ในช่วงของการประเมินผลและการออกแบบเพื่อตอบโจทย์เชิงระบบและการขยายผลในะยะยาว”


“หัวใจสำคัญของนวัตกรรมและความร่วมมือดังกล่าวนี้ อยู่ที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไร้บ้าน ที่สามารถตั้งหลักชีวิตได้ด้วยตนเอง หากได้รับการสนับสนุนและโอกาสที่เหมาะสม” นางภรณี กล่าว


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


พัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยคนไร้บ้านตั้งหลักชีวิต พร้อมกลับสู่สังคม thaihealth


นายสมพร หารพรม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการเปิดวิธีการใหม่ในการสนับสนุนดูแลคนไร้บ้านด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ที่ตอบโจทย์ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางที่ส่วนใหญ่ เป็นแรงงานรายวัน และจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งงานในเมือง รวมถึงตอบโจทย์ด้านความแออัดของศูนย์พักคนไร้บ้านของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนด้านอาชีพและการหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพของคนไร้บ้าน”

Shares:
QR Code :
QR Code