พัฒนาทีมแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

รมว.สธ. เผย ให้นโยบายดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายจนกว่าจะเสียชีวิต เต็มที่พัฒนาทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง


พัฒนาทีมแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง thaihealth


นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้ว ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรการแพทย์ จนกระทั่งอยู่ในวาระท้ายของชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เป็นการรักษาโรคตามมาตรฐาน ควบคู่การบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษา โดยในปี 2558 นี้ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคและวัย เช่น มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต และเหมาะสมกับสถานพยาบาลแต่ละระดับในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีไทย ตั้งแต่ระดับสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะโรคและโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และจะขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ หรือร้อยละ 50 ภายในเดือนกันยายน 2558


นอกจากนี้ ยังได้เร่งพัฒนาทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต ได้รับการดูแลเชื่อมโยงถึงที่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเข้าโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยพบว่าค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตมีมูลค่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8-11 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือ 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล


 


 


ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น. 


 

Shares:
QR Code :
QR Code