พัฒนาชุดตรวจโควิดในอาหาร สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

ที่มา : เว็บไซต์มติชน


พัฒนาชุดตรวจโควิดในอาหาร สร้างความมั่นใจผู้บริโภค thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมวิทยาศาสตร์ฯ” พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดี้โควิด-19 ที่ปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์และอาหาร มีความแม่นยำ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค


ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงความคืบหน้าการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย สธ. โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย ด้วยเทคนิค Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีตรวจมาตรฐาน ที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ พร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบาย “1 แล็บ 1 จังหวัด 100 ห้องปฏิบัติการ” รายงานผลใน 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจหาเชื้อโควิด-19


“ขณะนี้มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองแล้ว 236 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด เหลือเพียง 1 จังหวัด จะพัฒนาให้ตรวจได้ทั้งหมด สามารถรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน (แบ่งเป็นศักยภาพการตรวจในกรุงเทพมหานคร 10,000 ตัวอย่างต่อวัน และศักยภาพการตรวจในต่างจังหวัด 10,000 ตัวอย่างต่อวัน หรือ 835 ตัวอย่างต่อเขตสุขภาพ ปัจจุบันมีจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจสะสมรวม 1,217,873 ตัวอย่าง” นพ.ศุภกิจ กล่าว


นอกจากนี้ นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR สนับสนุนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อให้รวดเร็วและทั่วถึง สร้างความมั่งคงด้านสุขภาพของประเทศไทย มีแหล่งผลิตชุดน้ำยาภายในประเทศ เพื่อการให้บริการตรวจคนไทย ตลอดจนสนับสนุนการคัดกรองเพื่อกักกันในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคภายในประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีชุดน้ำยาตรวจ Real-time RT-PCR สำหรับโควิด-19 รองรับไปตลอด ช่วงระยะเวลาการระบาดของโควิด-19 มีการสำรองชุดน้ำยาตรวจไว้ใช้กว่า 700,000 ตัวอย่าง


นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งชนิด IgM และ IgG เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้หลักการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี ชนิดอ่านผลด้วยตาเปล่าจากตัวอย่างซีรัม พลาสมา และเลือดจากปลายนิ้ว ซึ่งชุดตรวจนี้ เป็นการตรวจคัดกรองเท่านั้น และจะให้ผลที่มีความแม่นยำในกรณีที่ใช้กับตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อที่มีอาการมากกว่า 15 วัน


ทั้งนี้ การทดสอบและการแปรผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ และควรตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ร่วมกับระดับแอนติบอดี้เพื่อเพิ่มความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคโควิด-19


“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์และอาหาร โดยใช้ชุดน้ำยา DMSc COVID-19 Real-time RT-PCR Kit ซึ่งห้องปฏิบัติการได้ผ่านการเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญการตรวจเชื้อโควิด-19 ผลอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ และพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ประมาณเดือนธันวาคม 2563 ในตัวอย่างทุเรียนแช่แข็ง และบรรจุภัณฑ์ในราคา 7,000 บาทต่อตัวอย่าง


ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 3 วันทำการ เนื่องจากทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยอย่างมาก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่วนอาหารทะเลแช่แข็งชนิดอื่นๆ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทดสอบความใช้ได้ของวิธี ซึ่งจะเปิดให้บริการในลำดับต่อไป” นพ.ศุภกิจ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ