พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามแนวทางรร.สุขภาวะ

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามแนวทางรร.สุขภาวะ thaihealth


การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดประชุมโครงการปฏิบัติการสู่การสร้างองค์ความรู้การถอดบทเรียน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมวิญญคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Shares:
QR Code :
QR Code