พัฒนาความรู้พิษสุนัขบ้า-พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


พัฒนาความรู้พิษสุนัขบ้า-พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์  พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ โรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สู่ประชาชน


พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นโรคติดต่อทั่วไปร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 51 ที่โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 160 คน


นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กล่าวรายงานถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยในปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า  และเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป โดยกรมควบคุมโรคเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา    โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 เป็นระยะที่ 1 และขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระยะที่ 2 จะเริ่มในปี 2562 จนถึงปี 2568 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี ทำอย่างไรให้คนและปลาปลอดพยาธิอัตราความชุกไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 2568 ประชาชนเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลดลงสองในสามในปี 2578


สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ เน้นการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  สร้างเครือข่ายความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้หา Key Massage สื่อต้นแบบ สื่อสุขภาพที่หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อกน้ำดี และโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยหวังผลให้เกิดเครือข่ายความรอบรู้ด้านสุขภาพ และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถจัดการให้ตนเองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหา รวมถึงในนักท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจะมีข้อมูลที่ถูกต้องในการเตรียมตัวดูแลสุขภาพระหว่างการท่องเที่ยว


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกหน่วยงาน จะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วน และยินดีที่สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงป้องกันตนเองจากโรคที่เป็นปัญหา และช่วยส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมดูแลสุขภาพ   การสัมมนาในครั้งนี้ จะได้ร่วมด้วยช่วยกันชวนคิดชวนทำให้หาประเด็นจุดเน้นที่สำคัญในการถ่ายทอดไปยังประชาชน เยาวชน เกิดการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัดสินใจ บอกต่อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ก่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการปัญหาทางด้านสาธารณสุขแล้ว  สิ่งที่ยังจะได้คือเครือข่ายกลุ่มเล็กๆ นี้ การมีเครือข่ายจะเป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำผลึกกำลังสานพลังในการทำงาน จะนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน รู้จักเฝ้าระวังป้องกันตนเองและชุมชนให้มีภาวะสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ผลลัพธ์ที่จะตามมาคือประชาชนมีความมั่งคง มั่นคั่งและมีความยั่งยืน


ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  เป็นหัวใจสำคัญของงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื่องนี้ได้บรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นหนึ่งในสิบประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเษกษา วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพคือเพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะการเข้าถึง และประมวลข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้สุขภาพ และเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าใจ ประเมินและปรับใช้ข้อมูล และบริการต่างๆ ในสังคม ในการตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  เป็นความสำคัญและจำเป็นมากที่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการหา Key Massage สื่อต้นแบบ สื่อสุขภาพที่หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มประชาชน เยาวชนเป้าหมาย เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะกวาดล้างโรคนี้ให้หมดไปในปี พ.ศ.2563 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นโรคที่มียุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสาธารณสุข เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ทันสมัยเป็นไปตามนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ กระผมขอชื่นชมและขอให้การสัมมนาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านมีความเข้าใจ นำเรื่องนี้ไปต่อยอดและไปปรับใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code