พัฒนาคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


พัฒนาคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด thaihealth


สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด


เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเสริมสมรรถนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (7 จังหวัดนำร่อง) ในการดำเนินงานตามเป้าหมายนโยบายควบคุมการ บริโภคยาสูบแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประกอบก้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด จำนวน 44 ท่าน จากจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดนครปฐม


ในการสัมมนาครั้งนี้มีการระดมความคิด เพื่อกำหนด Priority และเลือกตัวชี้วัด เพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ ซึ่งประเด็นที่ท่านู้ทรงฯ เสนอในการกำหนดตังชี้วัดเน้น ประเด็น การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ในช่องทาง Line ในประเด็นควบคุมยาสูบ การลดนักสูบหน้าใหม่ การประกาศนโยบายอากาศสะอาด สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ โดย วิทยากรที่ให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ , ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ , รศ.ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร, คุณบังอร ฤทธิภักดี กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาลเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วย วิทยการจากพื้นที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บทเรียนในการทำให้พื้นที่ปลอดบุหรี่ จากพื้นที่ต่าง ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code