พัฒนาการศึกษา พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

กระทรวงศึกษาธิการ เผยเดินหน้าร่วมมือกับ ยูนิเซฟ สนับสนุนโรงเรียน 24 แห่ง บนภูเขาสูงที่ห่างไกล ให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสเข้าเรียน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพ

จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง แผนพัฒนา 4 ปี เพื่อพัฒนาสังคมไทยองค์รวม ภายหลังจากได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ mr. bijaya rajbhandari, representative of the unicep thailand country เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนา 4 ปี เพื่อพัฒนาสังคมไทยองค์รวม

โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กำหนดพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพ เพื่อเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรมความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชากรอาเซียนต่อไป

ซึ่งการหารือครั้งนี้ ได้กล่าวถึงการศึกษาของเด็กปฐมวัยซึ่งยูนิเซฟมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว อาทิ การทำงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 24 แห่ง บนภูเขาสูงที่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ ให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสเข้าเรียน

ซึ่งจะดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับนักเรียนโดยไม่ใช้ความรุนแรง ด้วยการให้ครูมีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรอีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code