‘พะเยา’ จัดปัญหาสุขภาวะ 129 ในโรงเรียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


'พะเยา' จัดปัญหาสุขภาวะ 129 ในโรงเรียน thaihealth


จ.พะเยา เสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 129 โรงเรียน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน และการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทาง มยส. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทาง มยส. จากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ครอบครัว ร่วมสร้างสุขภาวะแก่นักเรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community หรือ PLC ) ในโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 129 โรงเรียน


รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ เป็น กระบวนการเพื่อสนองพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง จึงเกิดการต่อยอดขยายผลในการสร้างโรงเรียน คุณธรรม ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยโรงเรียน จะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อน 10 เรื่อง สำคัญ ได้แก่ 1.การสร้างความตระหนักและ ความเข้าใจ 2.สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะ 3.พัฒนาแกนนำ 4.การกำหนดเป้าหมายและวิธี บรรลุเป้าหมาย 5.การทำโครงงานเพื่อบรรลุเป้า หมาย 6.บทบาทในการบริหารจัดการของผู้บริหาร โรงเรียน 7.สร้างแบบอย่างด้านสุขภาวะและคุณธรรม 8.พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 9.ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 10.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเป็นกลไกในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยจังหวัดพะเยานับเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มยส.และ สสส. เป็นการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการคุณธรรม


เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า การสร้างสุขภาวะในโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาคุณธรรม เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเด็กและผู้ปกครองเป็นเป้าหมายหมายสำคัญในการทำงาน โดยการเชื่อมโยงการทำงานของโรงเรียนและครอบครัวกับยุทธศาสตร์ 10 ปี ของ สสส.ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ โดยการลดอัตราการสูบบุหรี่ ลดอัตราการดื่มสุรา ลดอุบัติการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ เพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ลดความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มสัดส่วนคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความสุขในการดำรงชีวิต เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น และสร้างชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง'พะเยา' จัดปัญหาสุขภาวะ 129 ในโรงเรียน thaihealth


โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) ขณะนี้พบสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ทั้งการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมติดเกม ความปลอดภัยในเด็ก พัฒนาการและไอคิวต่ำ จึงคิดว่าการจับมือกันในครั้งนี้จะช่วยกันลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียน โดยการใช้คุณธรรมเป็นเครื่องมือ สร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่จะสร้างสุขภาวะที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเด็กที่ และเห็นผล ซึ่งอาจจะมีหลายประเด็นในการทำงาน เช่น ภาวะโภชนาการเหมาะสม การมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยง ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ


ด้าน เวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า โรงเรียนสุขภาวะเป็นกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศโดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข สภาพแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข ส่วนโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. เป็นแนวทางหนึ่งที่มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณธรรมเป็นหลัก ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบของโรงเรียนได้ดี มีจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งนักเรียนได้พัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น


"การนำสองกระบวนการมารวมกันจนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาวะด้วยโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน โดยคาดหวังว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า รู้จักตนเอง มีค่านิยมอันพึงประสงค์ รวมทั้งโรงเรียนจะได้รับความร่วมมือจากครอบครัว เพื่อให้เกิดสุขภาวะในโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป" นายเวชชัยยันต์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code