พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทคอยช่วยเหลือสังคมไทยอยู่เสมอ เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้ พระก็มีบทบาทในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันโรค โดยได้ฝึกจัดทำคลิปวิดีโอ หวังให้ความรู้และให้กำลังใจแก่ญาติโยม ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้


จึงนำมาสู่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระนิสิตจิตอาสา เพื่อสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะแก่แรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และกรุงเทพมหานคร


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


โดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. กล่าวว่า การควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ พระสงฆ์ยังไม่สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือได้ แต่การสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหัวใจสำคัญ ยิ่งพระนิสิตเมียนมาสามารถสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวเมียนมาได้ การรับมือและป้องกันโรคระบาดโควิดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้พระนิสิตเมียนมา นำองค์ความรู้ไปบอกต่อให้กับแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนัก ไม่หวาดกลัว สู่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านได้


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


ด้านพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. ให้ข้อมูลว่า สำหรับบทบาทของพระนิสิตเมียนมา ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 50 รูป จะสามารถช่วยเป็นล่ามแปลภาษาในการสอบสวนโรคให้กับชาวเมียนมาในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมช่วยให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค ผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอ โดยจะเน้นสื่อสาร 3 เรื่องคือ


1. การให้กำลังใจ


2. ความไม่ประมาทหรือการดูแลป้องกันตนเอง


3. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือให้ความร่วมมือ


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


โดยมุ่งหวังให้พระนิสิตเมียนมา สามารถผลิตสื่อช่วยเยียวยาจิตใจสังคมและแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และสามารถนำไปเผยแพร่ตามสื่อรูปแบบต่างๆ ได้


เช่นเดียวกับ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. ระบุว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมากกับชาวเมียนมาในช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่  นอกจากนั้นประเทศไทยมีข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคลากรชาวไทยและแรงงานชาวเมียนมา โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ สสส. ร่วมกับภาคีพระสงฆ์ ที่ถือเป็นภาคีสำคัญในการผลักดันให้เกิดสังคมสุขภาวะ ได้สนับสนุนจัดอบรมการผลิตสื่อที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องโควิด-19


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


“การจัดเวิร์คช็อปให้กับพระนิสิต ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มทั้งในแง่ความรู้ ข่าวสาร และสภาพจิตใจ ให้กับชาวเมียนมา ควบคู่ไปกับการเดินหน้าผลิตสื่อต่างๆ และการดำเนินกิจกรรมอีกหลายมิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมียนมา หรือชุมชนไทย” ทพ.ศิริเกียรติ กล่าว


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


ขณะที่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ” เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อธิบายว่า บทบาทของพระนิสิตเมียนมา จะเป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้นำทางความคิดให้กับแรงงานชาวเมียนมา อันจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการเฝ้าระวังช่วยเหลือ และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะช่วยทำให้พระนิสิตเมียนมามีความรู้ ความเข้าใจมาตรการด้านสุขภาพ และนโยบายของประเทศไทย จนสามารถไปสื่อสารกับแรงงานเมียนมาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับหวังว่าพระนิสิตจะทราบช่องทางการสื่อสาร และสามารถผลิตสื่อเผยแพร่ไปยังแรงงานเมียนมาได้


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


พลังพระอาสา ช่วยแรงงานเมียนมารู้สู้โควิด thaihealth


ด้าน “พระสุมังกะระ” พระนิสิตเมียนมา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มจร. บอกว่า มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือญาติโยม ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ซึ่งไม่ว่าจะติดเชื้อแล้ว หรือยังไม่ติดแต่ว่าตกงาน ก็อยากให้มีกำลังใจสู้ต่อไปอย่าท้อถอย สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ทำให้มีความรู้ในการป้องกันโควิด-19 อย่างถูกต้อง พร้อมได้เรียนรู้เทคนิคการทำคลิปวิดีโอ ให้น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูบ เฟซบุ๊ก โดยจะทำเป็นภาษาพม่า ภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมสอดแทรกข้อคิดธรรมะเพื่อให้กำลังใจ แก่แรงงานเมียนมาในประเทศไทย


พระนิสิตเมียนมานับเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 ช่วยให้แรงงานมีความเข้าใจ ไม่หวาดกลัวและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19


สสส. เห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดทำชุดคู่มือดูแลตนเอง “สู้! โควิด ไปด้วยกัน” เพื่อสร้างความรู้ วิธีการดูแลตนเองแบบเข้าใจง่าย สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://ssss.network/awgny

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ