พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศ thaihealth


พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศให้แก่เยาวชน


นางสาวมิหล๊ะ สุระคำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลกระดังงา จัดทำโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นชวนเด็กนักเรียนวัย 10-15 ปี ในพื้นที่ มาเข้าร่วมกิจกรรมคุยเรื่องเพศเชิงบวก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท้องก่อนวัย


ทั้งนี้ในปี 2556 มีเด็กในชุมชนกระดังงา ที่ท้องก่อนวัยอันควรมากถึง 10 คน แม้จะพยายามให้ความรู้เรื่องเพศกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในช่วงที่ผ่านมา แต่พบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างช้า จึงปรับลงมาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยได้จัดกิจกรรมคุยเรื่องเพศเชิงบวก ร่วมกับเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปีในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 150 คน


พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศ thaihealth


โดย นางสาวมิหล๊ะ กล่าวว่า ในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 จะได้เรียนรู้เรื่องของการฟังและรับฟังปัญหาของคนอื่น เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจอารมณ์ รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายทั้งหมด เรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างง่ายๆ เช่น วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เนื้อหาที่เรียนรู้จะลงลึกมากขึ้น โดยเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวที่ลงลึกในรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น


ด้าน นายลิขิต สีทะนน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ตำบลกระดังงาผู้รับผิดชอบโครงการฯ นี้ กล่าวว่า เวลานี้นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมานั้นแต่สิ่งสำคัญ คือ เด็กๆ ได้รู้รับฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อน หรือคนอื่นๆ ให้มากขึ้น รู้จักวิธีการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Shares:
QR Code :
QR Code