พลังคน พชอ. สร้างอำเภอสุขใจ คนไทยใส่ใจดูแลกัน

เรื่องโดย  จุติพร วรรณศิริ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก เวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                    หลายคนสงสัยว่า พชอ. คืออะไร? บ้างรู้ความหมาย บ้างก็ไม่รู้ความหมาย แท้จริงแล้ว พชอ. คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน ประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน

                    พชอ. ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแล ซึ่งกันและกัน หลังจากดำเนินงานครบ 1 ปี พบว่า พชอ. สามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม เกิดชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน เกิดระบบการบูรณาทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทในพื้นที่แต่ละอำเภอ

                    ด้วยเหตุนี้ สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ยกระดับกลไกปฐมภูมิท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 พชอ.ยังมีส่วนสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

                    นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 ดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 878 อำเภอ 50 เขตในพื้นที่กทม. และปี 2562 พชอ. มีแผนขับเคลื่อน 2,454 โครงการ ใน 8 ประเด็น มากที่สุดได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ การกำจัดขยะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุ อาหารปลอดภัย การดูแลแม่และเด็ก วัยรุ่น โรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด และโรคติดต่อ

                    “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พลังคน พชอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในการทำงาน แสดงถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน สร้างนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทาง Health for Wealth ทำให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรงต่อไป” นพ.โอภาส กล่าว

                    รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี มี 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลอำเภอสุขใจ มอบให้กับคณะทำงานระดับอำเภอ จำนวน 3 รางวัล

2.รางวัลโครงการสร้างพลังชีวิต มอบให้กับโครงการต้นแบบในอำเภอ ชุมชนต่างๆ ที่โดดเด่นจำนวน 3 รางวัล

3.รางวัลฟันเฟือง พชอ. มอบให้กับบุคคลที่เป็นฟันเฟืองสำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างโดดเด่น มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/สาธารณสุข/เอกชน/ประชาชน/อสม.ฯลฯ จำนวน 4 รางวัล

4.รางวัลนวัตกรรมพอเพียง (เพื่อคุณภาพชีวิต, นวัตกรรมเพื่อชีวิต, นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต) ให้กับนวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาที่ถูกคิดค้นโดยคนในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรือร่วมกันของคน พชอ. จำนวน 3 รางวัล

                    ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ นอกจากนี้ พชอ.ในทุกอำเภอ ยังได้ลงพื้นที่ไปดูแลผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงรับมอบของบริจาคจากภาคเอกชนนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน สสส. และภาคีเครือข่ายขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เข้าใจสถานการณ์ดีขึ้น และสามารถปรับตัวรับมือกับการแพร่ระบาดที่ยังไม่ยุติลงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

                    หากลองปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่มองว่ามนุษย์อ่อนแอ ต้องรอรับความช่วยเหลือ แต่คนเหล่านี้คือ เพื่อร่วมโลก เปรียบเสมือนพี่น้องที่ยังมีศักยภาพ มีความสามารถในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากได้รับการส่งเสริม พัฒนา ก็จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้

                    สสส. และภาคีเครือข่าย มุ่งสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ รณรงค์ขับเคลื่อนสังคมพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบองค์รวม ครบถ้วนต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code