พร้อมรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


พร้อมรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ thaihealth


แฟ้มภาพ


ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดเตรียมแผนรองรับ ภายใต้แนวคิดสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนใน 4 มิติ


นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ที่มีประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จัดเตรียมแผนรองรับภายใต้สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนใน 4 มิติ คือมิติเศรษฐกิจ มุ่งเน้นเรื่องการออม การส่งเสริมมีอาชีพ การจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมตั้งเป้าหมายในอนาคตจะมีแนวทางดูแลแรงงาน ด้านผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ด้านสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะในทุกระดับพื้นที่ เพื่อผู้สูงอายุเข้าถึงการรับบริการอย่างถ้วนหน้าด้านสุขภาพ สั่งให้มีการบูรณาการในระดับพื้นที่ หรือท้องถิ่นมีศูนย์บริการ และการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ


รวมจัดตั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยครบวงจร และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งใหม่ใหม่ มาประกอบใช้ในการพัฒนามิติสุขภาพ และมีมิติสังคมเช่นกัน อย่างไรก็ตามแนวทางทั้งหมดที่กล่าวมา จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ก่อนเตรีนมเสนอเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

Shares:
QR Code :
QR Code