พร้อมรับมือสังคมสูงวัย ThaiHealth Academy เปิดหลักสูตร “จับประเด็น ผู้สูงอายุให้เป็นนวัตกรรม”

จับประเด็น ผู้สูงอายุให้เป็นนวัตกรรม

                    เตรียมรับมือกับความท้าทาย ที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น อะไรที่จะเป็นนวัตกรรม ที่จะสร้างโอกาส มีความท้าทาย พร้อมสามารถก่อให้เกิดธุรกิจ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาร่วมเรียนรู้ จับประเด็นผู้สูงอายุ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ

ในหลักสูตร “จับประเด็น ผู้สูงอายุให้เป็นนวัตกรรม”

                    หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน “นวัตกรรม” อย่างถูกต้องและตรงประเด็น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเด็น องค์ความรู้ ข้อค้นพบที่เราพบเจอให้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของเราไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น เห็นโอกาสการขยายผลและกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้น โดยเน้นที่ประเด็นผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Active Aging) ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

– ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

– ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

– คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

– คุณธนากร พรหมยศ

Co-Founder YoungHappy

– ดร.อำพล อาภาธนากร

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34

 

ราคา 1,690 บาท

Early bird : ลงทะเบียนภายใน 31 กรกฎาคม 2566

ลดเหลือเพียง 1,520 บาท

 

ลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.at/koqzM

 

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ รัฐพร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ (ปุ้ย)

092-649-9159 ผู้ประสานงาน

Shares:
QR Code :
QR Code