‘พระไพศาล’ เสวนาธรรม ‘โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ’

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


‘พระไพศาล’ เสวนาธรรม โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ thaihealth


‘พระไพศาล’ เสวนาธรรม โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบปฏิบัติการความดี 4.0 ในโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ชี้ความดีแท้ เข้าใจความจริง ก่อความสุขในทุกยุค แนะส่งเสริมคนทำดีเริ่มที่ปรับทัศนคติ สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ร่วมกัน ขณะที่สสส.ร่วมกับธนาคารจิตอาสา มุ่งมั่นชวนคนไทยทำความดี ปรับตัว ปรับมุมคิด สานต่อพลังความดีเป็นพลังทั้งแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับธนาคารจิตอาสา และสมาชิกองค์กรจิตอาสาพลังแผ่นดิน  19 องค์กรตั้งต้น จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ อัพเกรดมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบปฏิบัติการความดี 4.0” โดยมี พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ร่วมเสวนาธรรม เพื่อชวนคิดชวนมองโลกในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย ตอนหนึ่งว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ในทางพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับ 3 สิ่ง คือ ความดี ความจริง และความสุข มนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ ผู้เพียบพร้อมด้วยความดี เข้าถึงความจริงสัจธรรมและโลก มีความสุขหล่อเลี้ยงเอื้อให้เราเข้าถึงความดีและเข้าถึงความจริง ยิ่งแจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง ยิ่งทำให้ความดียั่งยืน ดีแท้ไม่ใช่ความดีที่ผิดเพี้ยน ถูกฉกฉวยประโยชน์จากอคติส่วนตัว การทำดีด้วยใจบริสุทธิ์ เข้าใจความจริงเป็นพื้นฐานมั่นคงเราจะมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม


ความดีในยุค 4.0 ควรเป็นความดีที่คลอบคลุม 3 ด้าน คือ บุคคล สังคม และธรรมชาติ ถ้าจะทำความดีจะต้องไปไกลกว่าคนรู้จัก ควรแพร่ไปสู่คนอื่นที่เราไม่รู้จักด้วย เป็นพฤติกรรมใหม่ที่เราควรทำในสังคมทุกวันนี้ เพราะคนมีความเป็นปัจเจกสูง ไม่แคร์คนอื่น แคร์แต่คนใกล้ตัว แคร์แต่ยอดกดไลท์กดแชร์ ถ้ามีคนแบบนี้มากขึ้น สังคมจะไม่น่ารัก ไม่น่าอยู่ ความดีของคนในยุคใหม่ต้องไม่คับแคบ และคิดหาไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซาก เป็นวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่ทำบุญบริจาคแบบเดิม การส่งเสริมคนให้ทำความดี ต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ 1.ทัศนคติที่ดีต่อการทำดี 2.สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและชุมชนที่เกื้อหนุน 3.สะท้อนการเรียนรู้หลังลงมือทำ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือระดมจิตอาสาทำความดีเช่นเดียวกับที่ธนาคารจิตอาสา และสสส. ในการเป็นแกนกลางในการระดมจิตอาสาชวนคนมาร่วมกันทำความดี” พระไพศาลกล่าว


‘พระไพศาล’ เสวนาธรรม 'โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ' thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคปฏิวัติแห่งศตวรรษที่ 21 หรือเรียกกันว่าก้าวสู่สังคม 4.0 ที่เกิดการหมุนเร็วทั้งทางสังคมที่ทำให้การเปลี่ยนแต่ละเจนเนอเรชั่นสั้นลง และทางเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนทดแทนทำลายเทคโนโลยีเก่าอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนปัจจุบันและอนาคตอย่างรุนแรง ผลกระทบนี้ไม่เพียงส่งผลต่อการผลิต การจ้างงาน การดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงวิถีชีวิตและคุณค่าของปัจเจกชนและสังคมอีกด้วย นิยามของสุขภาพตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ของไทย ครอบคลุมมิติกาย จิต ปัญญาและสังคม ในมิติ “ปัญญา” หรืออาจเรียกกันว่า “จิตตปัญญา” หรือ “จิตวิญญาณ” เป็นมิติที่ได้รับความเข้าใจไม่มากนัก  แต่เป็นมิติสำคัญมากที่เชื่อมโยงองค์รวมถึงสิ่งสูงสุดที่ยึดถือ รูปธรรมหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตตปัญญา คือ การสนับสนุนการพัฒนาจิตสู่ “จิตใหญ่” เชื่อมโยงตนและเห็นแก่ส่วนร่วม เช่น กิจกรรมด้านจิตอาสา  หรือการพัฒนาตนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน จึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยได้มีประสบการณ์ตรงจากการทำความดี การทำงานอาสาสร้างการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลในในการส่งต่อการทำความดีอย่างไม่สิ้นสุด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ palangpandin.com


ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดประสบการณ์ตรงในการพัฒนาจิตผ่านกระบวนการจิตอาสา ซึ่งมีเมนูให้เลือกที่หลากหลายตามความสนใจ  ประกอบด้วย 1. ลงแรง โดยตั้งเป้า 1,600 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย. เพื่อจัดเวลาทำกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้รับ เช่น ทำตุ๊กตาและเล่านิทานให้กำลังใจเด็กที่ป่วยเรื้อรัง เบาะหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง การทำสบู่ล้างมือป้องกันการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกล และการเขียนจดหมายตอบน้องเพื่อให้กำลังใจร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์  2. จองวัน ร่วมกันจองวันทำความดี ในวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยออกร้านระดมทุนเพื่อลงพื้นที่เรียนรู้สถานะบุคคล จ.เชียงราย เพื่อนำสู่การประสานความร่วมมือในการยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิต และ 3. ร่วมปันของ โดยการบริจาคสิ่งของร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต้น 


‘พระไพศาล’ เสวนาธรรม 'โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ' thaihealth


ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสาพลังแผ่นดิน กล่าวว่า ความหมายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุดคือความดี และมิตรแท้ก็ย่อมมอบสิ่งดีให้กับมิตรเสมอ จึงเป็นที่มาของการเชิญชวนเครือข่ายจิตอาสาพลังแผ่นดินมาร่วมเติมเต็มความรู้จากระบบปฏิบัติการความดี 4.0 ซึ่งจะเป็นรูปแบบสำคัญที่ช่วยคลิกชีวิต พลิกมุมมอง และนำไปใช้ในงาน ในชีวิต อย่างเข้าใจ และเท่าทันโลก  โดยการบรรยายที่เท่าทันสมัย เท่าทันโลกของพระไพศาล วิสาโล จะช่วยยกระดับคุณค่าของมนุษย์ โดยโครงการฯ ตั้งเป้าจะขยายเพิ่มองค์กรจิตอาสาพลังแผ่นดิน เพื่อขยายความดีให้เกิดขึ้น รวมพลังเล็กๆ สู่พลังที่ยิ่งใหญ่จนผนึกหลอมรวมกันเป็นพลังของแผ่นดิน


สำหรับองค์กรตั้งต้นร่วมประกาศ 365 วันทำดี มี 19 องค์กรได้แก่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, บริษัท PwC ประเทศไทย, บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, บริษัทเบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน),บริษัท แสนรู้ จำกัด มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์,มหาวิทยาลัยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น), บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), การประปานครหลวง, สถาบันอาศรมศิลป์, โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ