พม.เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กพ.ค.นี้

ที่มา :  มติชน


พม.เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กพ.ค.นี้ thaihealth


แฟ้มภาพ


พม. เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ได้  รับเงินอุดหนุนเด็กพฤษภาคมนี้ ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ


นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รับเงิน 600 บาทต่อเดือนนั้น ดย.ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าว โดยได้จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีสาระเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ การรับรองสถานะครอบครัวรายได้น้อย รวมถึงการจ่ายเงินและการติดตามการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ตลอดจนให้มีการจัดอบรมชี้แจงการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 ภาค เพื่อให้เข้าใจระเบียบอย่างถูกต้องและตรงกัน เรื่องนี้ได้ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้


รองอธิบดี ดย.กล่าวว่า ฉะนั้นคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ได้ ทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา และผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

Shares:
QR Code :
QR Code