‘พม.นครพนม’เดินหน้าแจงสิทธิคนพิการ

ที่มา :  เดลินิวส์


'พม.นครพนม'เดินหน้าแจงสิทธิคนพิการ  thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในแต่ละจังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งบางคนยังไม่เข้าใจ และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการบริการด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่


นางอภิญญา  ชมพูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในจังหวัดนครพนม มีผู้พิการทั้งสิ้น 23,331 คน ประเภทความพิการ ทางการเห็น 2,280 คน ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3,679 คน ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย 10,908 คน ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 3,076 คน ทางสติปัญญา 1,731 คน ทางการเรียนรู้ 156 คน ทางออทิสติก 111 คน และพบว่ายังมีคนพิการเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นอันดับต้น ๆ และยังมีผู้พิการที่ไม่ทราบสิทธิสวัสดิการ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2556


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คนพิการจำนวนมากไม่ทราบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ว่ามีการคุ้มครองบัญญัติไว้ในกฎหมาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จึงจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความก้าวหน้างานด้านคนพิการด้านต่าง ๆ ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการ เช่น กลุ่มออทิสติก นำสบู่น้ำผึ้ง กล้วยฉาบ ผ้าเช็ดเท้า ตะกร้าสานพลาสติก เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง และหมวก พัด กระเช้าตกแต่งสีสันสวยงาม มีโล่รางวัลรับรองมาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ปี 2560 การันตี ด้านกลุ่มผู้พิการทางสายตามีผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างภาชนะ มาจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก


สำหรับ พม.นครพนม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 2. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม 3.  การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและ 4. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ขณะที่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ซึ่งเดินทางมาประชุมเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจของผู้พิการ ที่ จ.นครพนม เนื่องจากมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตน จึงเป็นช่องว่างให้สถานประกอบการบางแห่งนำสิทธิของผู้พิการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน และผู้พิการไม่ใช่ภาระของสังคม พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำงานร่วมกับคนปกติได้ทุกอย่าง การพัฒนาคุณภาพชีวิต จะทำให้คนพิการมีที่ยืนในสังคมมากขึ้น


นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวอีกว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 ประกอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 เพื่อให้บริการแก่คนพิการในด้านต่าง ๆ ตามที่คนพิการมีสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ยังมีการสำรวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รับคำร้องในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ประสาน คัดกรอง ส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคนพิการ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ